రంగురంగుల తెలుగు అక్షరాలు, తెలుగు అచ్చులు, తెలుగు అక్షరాలు


తెలుగు అక్షరాలు, హరివిల్లు రంగులు అలుముకున్న ఈ తెలుగు అక్షరాలను, పదాలను చదవండి.తెలుగు అచ్చులు.


 
 

telugu alphabet/letter songs , ma , తెలుగు అక్షరాల పాటలు- మ

అక్షరాల పాటలు- మ

ఈ గేయం ద్వారా పిల్లలు "మ" అక్షరం ను  గుర్తించడం, "మ" ఆక్షరం తో ప్రారంభమయ్యే తెలుగు పదాలను ఆడుతూ పాడుతూ  నేర్చుకుంటారు. 
మ - అక్షరం పాట 
మండపం లో పెళ్ళండీ 
మగ పెళ్ళి వాళ్ళోచ్చారండీ
మనవాళ్ళంతా రారండీ 
మజా మజా గా ఉందండీ 


To listen this song please watch the video
తెలుగు వర్ణమాల, అచ్చులు, Telugu alphabet flash cards free download


TELUGU ALPHABET FLASHCARDS

తెలుగు అక్షరాల flashcards అ నుండి అః varaku

video linkGOURI CYCLE RHYME WITH ACTION, 1ST CLASS TELUGU RHYMES

GOURI CYCLE RHYME WITH ACTION, 1ST CLASS TELUGU RHYMES


గౌరి సైకిలు తెలుగు అభినయ గేయం


koti bava telugu rhyme, 1st class telugu rhymes, ap state telugu textbook rhymes, video lesson

koti bavaku pellanta telugu rhyme

కోతి బావ కు పెళ్ళంట తెలుగు అభినయ గేయం

Nemali pincham telugu rhyme, 1st class telugu rhymes, ap state syllabus telugu rhymes, ( నెమలిపింఛం), lesson24,video lesson,

నెమలి పించం తెలుగు పాఠం 

Nemali pincham telugu rhyme

Lesson: Nemali pincham( నెమలి పింఛం)

Subject: Telugu
Class: 1st CLASS 
Content:TELUGU GUNINTHALU ( ఐత్వం ై మరియు ఔత్వం ౌ పదాలు చదవడం , రాయడం)
Language Skills and Objectives:
           Children are able to identify the letters.(ఖ, ఛ, ఠ, డ )
           Children are able to read the words having the letters.
           Children are able to practice and trace the letters.
           Children are able to identify the words in a paragraph.
           Children are able to write the letters and words.

                         It is a great supporting reading video with the worksheets to teach especially low-performance children in the class. What I have observed in my children, results are amazing using these videos in my classroom and the technology stimulating their learning characteristics very well. The worksheets have created special attention to practice and tracing the Telugu alphabet among the children. 
I have developed these reading videos according to the AndhraPradesh Govt 1st class Telugu Textbook. Integrating these reading videos with the textbook, results are very excellent. The learning standard and capacity of grasping the content is highly increasing in those low-performance children. 

Transaction Process:

STEP 1
Start the session by singing the rhyme.
Give stress to the new words in the rhyme while singing.

Gouri cycle 1st class telugu rhyme, ap state syllabus telugu rhymes, ( గౌరి సైకిలు), lesson 23,

గౌరి సైకిలు తెలుగు అభినయగేయం
Gowri cycle telugu rhyme

Lesson: Gowri cycle (గౌరి సైకిల్)
Subject: Telugu
Class: 1st CLASS Content:TELUGU GUNITHALU ( ఐత్వం ై మరియు ఔత్వం ౌ పదాలు చదవడం , రాయడం)
Language Skills and Objectives:
           Children are able to identify the gunintha  letters.(కై,గై,చై,జై,టై,డై,తై,దై,నై, పై, బై,మై, యై, రై, లై,వై, శై, సై) and ( కౌ,గౌ,చౌ,జౌ, తౌ,దౌ,తౌ,దౌ, నౌ,పౌ, బౌ,మౌ, యౌ, రౌ,లౌ,వౌ,శౌ,సౌ) 
           Children are able to read the words having the letters.
           Children are able to practice and trace the letters.
           Children are able to identify the words in a paragraph.
           Children are able to write the letters and words.

                         It is a great supporting reading video with the worksheets to teach especially low-performance children in the class. What I have observed in my children, results are amazing using these videos in my classroom and the technology stimulating their learning characteristics very well. The worksheets have created special attention to practice and tracing the Telugu alphabet among the children. 
I have developed these reading videos according to the AndhraPradesh Govt 1st class Telugu Textbook. Integrating these reading videos with the textbook, results are very excellent. The learning standard and capacity of grasping the content is highly increasing in those low-performance children. 

Transaction Process:

STEP 1
Start the session by singing the rhyme.
Give stress to the new words in the rhyme while singing.
గౌరి గౌరి చిన్నారి గౌరి
గౌరి గౌరి చిన్నారి గౌరి
కొత్త సైకిలు కావలన్నది
నాన్న సైకిలు కొన్నాడు
మెల్లిగా తొక్కాలన్నాడు
చెంగున సైకిలు ఎక్కింది
ట్రింగున బెల్లు కొట్టింది
గౌరి తమ్ముడు విన్నాడు
నేనూ వస్తానన్నాడు
 worksheets:

my special thanks to WWW.TELUGUBADI.NET website to design and provide these worksheets. For convenience, I have extracted and provided regarding lesson worksheets from AP Govt Telugu Text Book. Hope you use it for your classroom.


 

ఇటుక ,ITUKA telugu rhyme 1st class telugu rhymes, ramdi randi rarandi telugu rhyme

ituka 1st class telugu video lesson | ఇటుక తెలుగు పాఠం

Lesson: Ituka (ఇటుక)
Subject: Telugu
Class: 1stCLASS Content: Introducing Basic Telugu Alphabet "e" (ఇ )
Language Skills and Objectives:
           Children are able to identify the letter i (ఇ) 
           Children are able to read the words having the letter.
           Children are able to practice and trace the letters.
           Children are able to identify the words in a paragraph.
           Children are able to write the letters and words.

                         It is a great supporting reading video with the worksheets to teach especially low-performance children in the class. What I have observed in my children, results are amazing using these videos in my classroom and the technology stimulating their learning characteristics very well. The worksheets have created special attention to practice and tracing the Telugu alphabet among the children. 
I have developed these reading videos according to the AndhraPradesh Govt 1st class Telugu Textbook. Integrating these reading videos with the textbook, results are very excellent. The learning standard and capacity of grasping the content is highly increasing in those low-performance children. 

Transaction Process:

STEP 1
Start the session by singing the rhyme.
Give stress to the new words in the rhyme while singing.

ఇల్లుకట్టడం చూడండి తెలుగు అభినయ గేయం(Illu kattadam chodandi telugu rhyme) , ITUKA telugu rhyme, 1st class telugu lesson , page no.96, 


STEP 2
Ask some interactive questions and elicit responses related to the new word.
Write the word on the board.
Ask them to identify the word in the rhyme and let them speak about that word in their own sentences.
Ask your children to read the letters in the word.
Ask them to say some other words which start with the known letters or related to the letters.
Introduce the new letter or letters with proper sound and stress.


 reading activities:
video coming soon.................
 Now play the video by putting in mute and ask them to read or identify the letters displaying on the screen.
Interact with the children to talk about the pictures in the video and elicit responses related to the words.
Now play the video once again with audio and listen to them.
Now ask your children to repeat the letters and words after the audio presentation.
Sufficient pause has maintained to repeat and say the word after the audio.
Once they practice the same for one or two times, ask your children to read the letters and words one by one while playing the video in mute.
Ensure that every child should read the words their own.
This type of picture reading gives chance to grasp the words quickly and memorize better.
Later ask your children to repeat those 4 words letter by letter, to check how much are they remember.STEP 3
So Listening, Speaking and Reading has been done till now.
Now give the LETTER WORKSHEET to trace the alphabet.
Practice the writing in their workbook also.
Ask your children to write the words learnt from the video their own.
Keep practicing the writing task and dictate the words to write.
Once they good at writing the alphabet, give the AP GOVT Textbook worksheet to enhance and practice the other words related to the alphabets.

letter work sheets

PADAVA (పడవ) , 1ST CLASS TELUGU, LESSON 2, VANA VANA VALLAPPA TELUGU RHYME AND, PADAVA LESSON WORDS AND ACTIVITIES.

PADAVA - పడవ 

1 వ తరగతి తెలుగు 

1 వ తరగతి తెలుగు, పడవ అభినయ గేయం , ANIMATED VIDEO
వానా వానా వల్లప్పా  తెలుగు అభినయ గేయం. 1 వ తరగతి తెలుగు రెండవ పాఠం . ఈ పాఠం ద్వారా విద్యార్ధులు డ, వ, అనే రెండు కొత్త తెలుగు అక్షరాలను నేర్చుకుంటారు.


  
1 వ తరగతి తెలుగు పడవ పాఠం లో ని పదాలు,
పడవ       కడవ    వలవల  పకపక
వడ         పడక    కలకల
వల         కడప    లకలక
 కలక


1 వ తరగతి తెలుగు , రెండవ పడవ పాఠం, చదవండి  విద్యాప్రమాణం ,  పేజి నెంబర్  20,

1 వ తరగతి తెలుగు , రెండవ పడవ పాఠం, రాయండి విద్యాప్రమానం, పేజి నెంబర్  20,


Eeka(ఈక), 1st class telugu rhymes/lessons, classroom activities, tlm

ఈక తెలుగు పాఠం

Lesson: Eeka (ఈక)
Subject: Telugu
Class: 1stCLASS
Content: Introducing Basic Telugu Alphabet "EE (ఈ) 
Language Skills and Objectives:
           Children are able to identify the letter EE (ఈ) 
           Children are able to read the words having the letter.
           Children are able to practice and trace the letters.
           Children are able to identify the words in a paragraph.
           Children are able to write the letters and words.

                         It is a great supporting reading video with the worksheets to teach especially low-performance children in the class. What I have observed in my children, results are amazing using these videos in my classroom and the technology stimulating their learning characteristics very well. The worksheets have created special attention to practice and tracing the Telugu alphabet among the children. 
I have developed these reading videos according to the Andhra Pradesh Govt 1st class Telugu Textbook. Integrating these reading videos with the textbook, results are very excellent. The learning standard and capacity of grasping the content is highly increasing in those low-performance children. 

Transaction Process:

STEP 1
Start the session by singing the rhyme.
Give stress to the new words in the rhyme while singing.

Nemali abhinaya geyam, eeka telugu rhyme, 1st class telugu lesson eens, page no.48


STEP 2
Ask some interactive questions and elicit responses related to the new word.
Write the word on the board.
Ask them to identify the word in the rhyme and let them speak about that word in their own sentences.
Ask your children to read the letters in the word.
Ask them to say some other words which start with the known letters or related to the letters.
Introduce the new letter or letters with proper sound and stress.


 reading activities:
 video 1


 video 2

Now play the video by putting in mute and ask them to read or identify the letters displaying on the screen.
Interact with the children to talk about the pictures in the video and elicit responses related to the words.
Now play the video once again with audio and listen to them.
Now ask your children to repeat the letters and words after the audio presentation.
Sufficient pause has maintained to repeat and say the word after the audio.
Once they practice the same for one or two times, ask your children to read the letters and words one by one while playing the video in mute.
Ensure that every child should read the words their own.
This type of picture reading gives chance to grasp the words quickly and memorize better.
Later ask your children to repeat those 4 words letter by letter, to check how much are they remember.


video3

 

video 4:

 STEP 3
So Listening, Speaking and Reading has been done till now.
Now give the LETTER WORKSHEET to trace the alphabet.
Practice the writing in their workbook also.
Ask your children to write the words learnt from the video their own.
Keep practicing the writing task and dictate the words to write.
Once they good at writing the alphabet, give the AP GOVT Textbook worksheet to enhance and practice the other words related to the alphabets.

letter work sheets

  
STEP 4- writing activities