చిన్ని శిశువు, chinni sisuvu telugu lesson, 7th class telugu 3rd lesson, AP STATE new syllabus 2021

చిన్నిశిశువు
7వ తరగతి తెలుగు
3వ పాఠం
రచన: తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు

Chinni sisuvu lyrics
చిన్ని శిశువు

||ప||చిన్ని శిశువూ చిన్ని శిశువూ
ఎన్నడుం జూడమమ్మ యిటువంటి శిశువూ ||

||చ||తోయంపు గురులతోడ దూగేటి శిరసు, చింత
కాయల వంటి జడల గముల తోడ
మ్రోయుచున్న కనకపు మువ్వల పాదాలతోడ
పాయక యశోదవెంట పాటాడు శిశువూ ||చిన్ని||

||చ||ముద్దుల వ్రేళ్ళతోడ మొరవంక యుంగరాల
నిద్దపుం జేతుల పైడి బొద్దుల తోడ
అద్దపుం జెక్కులతోడ అప్ప లప్ప లని నంత
గద్దించి యశోదమేను కౌగిలించు శిశువూ ||చిన్ని||

||చ||బలు పైన పొట్టమీది పాలచారలతోడ
నులివేడి వెన్న దిన్న నోరి తోడ
చెలగి నేడిదె వచ్చి శ్రీవేంకటాద్రిపై
నిలిచి లోకములెల్ల నిలిపిన శిశువూ ||చిన్ని||


Watch the video:

Numbers Rhyme, 1st class maths ,Maths magic 1,chapter 1, Numbers 0-9, AP state new textbook syllabus 2021


 Maths magic -1

class 1

Maths magic -1

This is our latest maths textbook syllabus for class1.

page no-2

Numbers Rhyme

After watching this rhyme the children will be able to recite the rhyme and identify the numbers from 1-9.2nd class telugu new text book rhymes , bajjilandi bajjeelu, బజ్జీలండి బజ్జీలు

 2వ తరగతి అభినయ గేయాలు

బజ్జేలండీ బజ్జీలు 

గేయం 

2ND CLASS TELUGU RHYMES                                                           BAJJELANDI BAJJELU

ఈ గేయం ద్వారా పిల్లలు జ -వత్తు పదాలు నేర్చుకుంటారు.

గేయం 

బజ్జేలండీ బజ్జీలు - వేడి వేడి బజ్జీలు

కా రం కారం బజ్జీలు - మిరపకాయ బజ్జీలు

నోరూరించే బజ్జీలు - బంగాళదుంప బజ్జీలు 

ఘుమ ఘుమ లాడే బజ్జీలు -  అరటికాయ బజ్జీలు 

అతిగా తింటే ముప్పండి  - అందరికీ ఇది చెప్పండి.


 రంగురంగుల తెలుగు అక్షరాలు, తెలుగు అచ్చులు, తెలుగు అక్షరాలు


తెలుగు అక్షరాలు, హరివిల్లు రంగులు అలుముకున్న ఈ తెలుగు అక్షరాలను, పదాలను చదవండి.తెలుగు అచ్చులు.


 
 

blossoms 5, 5th class english textbook, AP state new syllabus, quiz - add -ing to the verbs

 CHAPTER 1: Mallika Goes To School

Work book  activities 

worksheet no:1.5

Click on the right answer.RIESI Banglore selected teachers list district wise

FIND THE PLACE VALUE, AN INTERACTIVE GAME TO LEARN PLACE VALUE OF NUMBERS, 5TH CLASS MATHEMATICS, AP STATE

 FIND THE PLACE VALUE

AN INTERACTIVE MATHS GAME