గాంధీ మహాత్ముడు బయలు దేరగా , GANDHI MAHATMUDU TELUGU LESSON, AP STATE NEW TEXTBOOK LESSONS, 4TH CLASS TELUGU

 

AP STATE NEW TEXT BOOK LESSONS

Telugu thota 4

CLASS 4

 TELUGU

GANDHI MAHATMUDU TELUGU LESSON

గాంధీ మహాత్ముడు బయలు దేరగా  గేయం 

BY Mangarani lessons

కవి: బసవరాజు అప్పారావు గారు Animals- find my pair Memory game


Find my pair
Memory game
Topic- Animals
Grade -1,27th class english poems ,The town child poem

7th class english poems ,The town child poem
english tlm for primary classes, all in one tlm to teach vocabulary

English tlm for primary classes, all in one tlm to teach vocabularyorgan systems of the body, easy science tlm

Organ systems of the body, easy science tlm


Teaching learning material (TLM) is an expression used to describe the resources the teachers use in the classroom to carry out instruction and learners use to enhance their understanding. Preferably, TLM will be made to suit the content in which they are being used , and the  teacher for effective teaching.

Teaching Learning Materials are used
* to make the teaching and learning joyful.
* to reduce the boredom and fatigue.
* to break the monotony .
* to ensure the language skills of the children.
* to draw the attention of the students.
* to make the classroom attractive and lively.
* to bring out the innate abilities of the teachers as well as students.

About this video:
We all know that our human body is a beautiful and complex creation and also there are different organs and organ systems in our body.How amazing it is to know about our human body, isn't it?
In this video we will know about:
*Digestive system
*Skeletal system
*Respiratory system
*Nervous system
*Circulatory system
In this science TLM  ,just by flipping papers the student can learn about all the organ systems of the body.It not only develops the interest in student but also makes it easier for teacher to teach in a creative way. This TLM can be made so easily and it is a wonderful school science project for smart little scientists of primary school.It enhances the creative craft making skills in little minds.Digital content Making webinar by Ap scert

Click  here to REGISTER


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQjt5uEVi5m1RMtiJN2STwLUOD1-QYUIR4Y7nSD5ondCCoQ/viewform

📚AP📚
SCERT going to Conduct  WEBINARS to teachers on e-content *for 5days* will start on 23rd and ends on 27th of this month._ This training will be conducted through YOUTUBE live streaming through AP SCERT YOUTUBE  CHANNEL                                                          *Timing : 2PM to 3PM*   
                           
👉23rd ~ Search engines, Google search, cc-4.0 rules         
                                       
👉24th ~ Exploring YOUTUBE for e-content       
                                               
👉25th ~ Image repositories, Image editing photoshop techniques   
               
👉26th ~ DIKSHA workspace 
               
 👉27th ~ Simple video making softwares,
Techniques in making video.

☀️SCERT ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహిస్తున్న వెబ్‌నార్‌లో పాల్గొనడానికి ఉపాధ్యాయులు  నమోదు చేసుకోవాలి

 *● SGTలు, SAలు, HM లు  అన్ని మేనేజ్‌మెంట్ ఉపాధ్యాయులు వెబ్‌నార్స్‌లో పాల్గొనడానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు ,లెక్చరర్లు - ఏదైనా సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులు కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
(నోట్: ఇది ఇంగ్లీషు శిక్షణ కు సంబంధించినది కాదు.
E-కంటెంట్ తయారీ మెళకువలు గురించి కావున ఆసక్తి ఉన్న ఉపాధ్యాయులు అందరూ నమోదు చేసుకోవచ్చు)

2nd class activities

Coming soon